JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ!!!

Historia

Historia, czyli jak powstała nasza szkoła.

Myśl powstania szkoły w Gorzędowie zrodziła się w 1915r. W tym czasie szkoła w Barczkowicach była nieczynna z powodu remontu. Moment ten postanowili wykorzystać mieszkańcy wsi i przenieść szkołę do naszej miejscowości. Po wyrażeniu zgody przez władze austriackie, zaczęto myśleć, gdzie umieścić salę szkolną. W tej sprawie zwrócono się do właścicielki tutejszego majątku Marii Zarembianki z prośbą, ażeby zezwoliła na umieszczenie sali szkolnej w budynku dworskim. Przystąpiono więc do szykowania sali szkolnej. Jednak właścicielka  z niewiadomych powodów przerwała dalsza pracę. Nie zaprzestano zabiegów o szkołę. Po długich staraniach uzyskano zgodę od p. Adama Zięby, który w zamian za wynajęcie sali szkolnej, miał być zwolniony z powinności gromadzkich.

 Wspólnym wysiłkiem mieszkańców wsi, a zwłaszcza sołtysa Tomasza Gnypa, wójta gminy Kamieńsk Antoniego Śliwińskiego oraz księdza Ignacego Jankowskiego powstała szkoła jednoklasowa. Pierwszą nauczycielką była Halina Domańska. Do 1918r. nauczyciela szkoły w Gorzędowie  utrzymywał dwór. Dopiero po wydaniu dekretu O stabilizacji i wynagrodzeniu
nauczycielstwa szkół powszechnych z 18 lipca 1918r. nauczyciele stali się
pracownikami państwowymi.


Z dniem 1 sierpnia 1925r. nominację na nauczyciela w tutejszej szkole otrzymał
Józef Adamowski.
 Szkoła z roku na rok zwiększała ilość uczniów i oddziałów. Z inicjatywy Józefa
Adamowskiego, a przy poparciu ludności Gorzędowa oraz mieszkańców Kamieńska:
Kazimierza Tazbira i Antoniego Śliwińskiego, szkoła od roku szkolnego 1926/27
zmieniła stopień organizacyjny. Zaczęła funkcjonować jako szkoła dwuklasowa. Od tego roku w szkole zaczął pracować drugi nauczyciel - Helena Witalewska. Jedna z sal szkolnych mieściła się w budynku pana Adama Zięby, druga zaś w nowo wybudowanym budynku pana Józefa Adaszka. Dniem 21 października 1931r. na zebraniu gromadzkim mieszkańcy Gorzędowa w obecności Lucjana Mąkoszy z urzędu gminy, postanowili wybudować nową szkołę. Powołano Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został sołtys wsi pan Jan Gnyp. Budową kierował pan Józef Adamowski. Od 11 do 17 maja 1932r. kopano fundamenty pod szkołę, a następnie przystąpiono do prac murarskich i ciesielskich, które trwały do połowy lipca. Gotowe do nauki były dwie sale szkolne, do wykończenia pozostała sala rekreacyjna, kancelaria, szatnia oraz mieszkania dla nauczycieli. Otwarcie budynku szkoły odbyło się 13 listopada 1932r.
W roku szkolnym 1935/36 został podniesiony stopień organizacyjny szkoły z 2- klasowej do 3- klasowej. Przybyła trzecia nauczycielka - Maria Chmielewska.

Wybuchła wojna. Gorzędów przez cały czas okupacji miał swoją szkołę. Brakowało w niej jednak  kierownika Józefa Adamowskiego, który walczył w obronie ojczyzny. Zginął w Charkowie w roku 1940.

Podczas wojny nauka odbywała się w języku polskim, ale bez podręczników. Przedwojenne podręczniki szkolne zostały oddane władzom niemieckim, zgodnie z ich zarządzeniem. Z programów nauczania usunięto bardzo ważne przedmioty, takie jak: historia i geografia.  Kierownictwo w tym czasie objęła pani Maria Tkaczowa. Po przejściu frontu w 1945 roku, do pracy w szkole wrócił Feliks Kasza jako kierownik, nauczycielka Maria Kasza oraz Bogdan Grządziel. Kolejni kierownicy to pani Teodozja Kubicka i pan Eustachy Byliński. W roku szkolnym 1945/46 prowadzono już 7. klasę oraz kurs wieczorowy w zakresie 7. klas szkoły powszechnej. W 1952 roku kierownikiem szkoły został pan Jan Kuc.  

W roku szkolnym 1954/55 na stanowisko kierownika szkoły został mianowany Zenon Bartczak. 10 grudnia 1954r. oddał do użytku szkolnego studnię, pompę i nowe ubikacje. W 1956 roku z jego inicjatywy powstała myśl wybudowania dodatkowych sal lekcyjnych. Ponieważ architekt nie zgodził się na rozbudowanie starego budynku, trzeba było wybudować budynek nowy. Wybrano Komitet Budowy, w którym najaktywniejszymi działaczami byli: Władysław Woszczyk, Władysław Warzyński, Cecylia Szalińska i Helena Krawczyk. Budowę rozpoczęto w czynie społecznym. Kopanie fundamentów i sypanie komieni to dzieło dzieci szkolnych. Po wybudowaniu ścian Wydział Oświaty finansował dalszą budowę. W grudniu 1958r. Wydział Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim oddał do użytku nowy budynek szkolny. Zenon Bartczak funkcje kierownika szkoły pełnił do 1963r. Zastąpił go Józef Purgał. W ramach realizacji hasła "1000 szkół na 1000-lecie" podjęto dalszą rozbudowę szkoły w celu przygotowania jej do szkoły 8- klasowej. Wybudowano duże izby lekcyjne, pomieszczenie na bibliotekę i na pokój nauczycielski. Wybudowano także
długi korytarz, który rozwiązywał problem zajęć z wychowania fizycznego w okresie zimy.
W roku szkolnym 1966/67 po raz pierwszy w gorzędowskiej szkole rozpoczęła naukę klasa VIII.
W roku szkolnym 1976/77 na dyrektora naszej szkoły Wydział Oświaty mianował nauczycielkę panią Ewę Gaworską, która przyczyniła się do następnej rozbudowy szkoły na miarę potrzeb XX wieku.

Od roku 1996 funkcję dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzędowie pełni pani Barbara Jędrzejek.
Pani dyrektor jest wspaniałym menadżerem, właściwie gospodaruje funduszami i majątkiem szkoły. Dokłada wszelkich starań w kierunku unowocześnienia placówki. W tym celu dąży do realizacji planów przyszłościowych dotyczących dalszego rozwoju naszej szkoły. Swoją aktywną i konsekwentną postawą zachęca i mobilizuje wszystkich pracowników do angażowania się w społeczną działalność na rzecz szkoły.

wstega.jpg [96x51]

 

    Od roku 1995, dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły, pani Ewy Gaworskiej, szkoła nosi imię jej pierwszego kierownika, porucznika Józefa Adamowskiego.

 

    Okazją do nadania imienia i hymnu było osiemdziesięciolecie istnienia szkoły. Uwieńczeniem tego wydarzenia było odsłonięcie na korytarzu szkolnym pamiątkowej tablicy.

tablica.jpg [300x225]

 

    10 lat później, czyli w 2005r., dzięki staraniom obecnego dyrektora, pani Barbary Jędrzejek, społeczność szkolna otrzymała sztandar, który od tego momentu stał się symbolem patriotyzmu, honoru i jedności Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

 

     Obie uroczystości miały podniosły charakter. Uczestniczyli w nich liczni goście, w tym władze oświatowe i gminne oraz syn Patrona szkoły, pan Wiesław Adamowski.

 

    Corocznie w ostatnią środę kwietnia, Miesiąca Pamięci Narodowej, obchodzimy uroczystość poświęconą Patronowi Szkoły Józefowi Adamowskiemu i wszystkim poległym w obronie Ojczyzny.

nuty.gif [425x20]

 

  • HYMN SZKOŁY

 

Hymn szkoły to stara pieśń harcerska.

 

Słowa i muzyka: Jerzy Krzywoszewski

 

GOSPODARZE

 

Przed nami piękny kraj jezior i lasów,

 Przed nami wielki cel i śmiała myśl,

 Wyzwanie naszych dni i naszych czasów,

 I zaufanie tym, co ku nam szli.

 
 
 Bo w nas tyle zapału i wiary,

 Tyle młodych uśmiechów na twarzy,

 Tyle siły i serca bez miary,

 Tyle troski gospodarzy.

 O dobrobyt tej ziemi,

 O jej piękno, bo cudna,

 O kulturę na co dzień

 Chociaż wiemy, że trudna.

 

 

Cel nasz jasny zadanie niełatwe,

 Byle wytrwać do końca na straży,

 Służbę dzielić wśród starszych i dziatwę

 I być zawsze tych ziem gospodarzem.


11list12.gif [300x424] 

  • SZTANDAR SZKOŁY

 

Na naszym sztandarze widnieje:

 

- na awersie na czerwonym tle, na środku, Godło Państwa w kolorze srebrnym oraz napis w kolorze złotym „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,

 sztandar1.jpg [300x400]

- na rewersie  na białym tle, na środku, postać patrona oraz napis w kolorze niebieskim  "PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Adamowskiego w GORZĘDOWIE".

 sztandar2.jpg [300x400]

Sztandar jest przechowywany w bibliotece szkolnej w przeznaczonej na ten cel, zamkniętej gablocie.

 

Udział sztandaru w uroczystościach

 

Z udziałem sztandaru odbywają się następujące uroczystości szkolne:

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

- ślubowanie uczniów klas pierwszych,

- uroczyste pożegnanie klas szóstych,

- uroczyste zakończenie roku szkolnego,

- Dzień Patrona Szkoły.

Sztandar szkoły uczestniczy także poza szkołą w ważnych uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych.

 

 


 

 


Historia szkoły

BohaterON